کد خبر :   973  | تاریخ خبر : 1399/03/20  | ساعت : 14:58

آمادگی ستاد خبری مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی جهت درﯾﺎﻓﺖ اﺧﺒﺎر، ﮔﺰارﺷﺎت، ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات


ستاد خبری مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ اﺧﺒﺎر، ﮔﺰارﺷﺎت، ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﺳﯿﺐ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

برای مشاهده عکس در ابعاد اصلی ، بر علامت ذره بین روی تصویر کلیک نمایید

به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، ستاد خبری مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی از طریق تلفن پیام گیربه شماه 02188199905، صندوق پستی به آدرس تهران 14155-6336 و نمابر به شماره 02188199973 آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ اﺧﺒﺎر، ﮔﺰارﺷﺎت، ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﺳﯿﺐ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

مطالب مرتبط
جدیدترین اخبار