مناقصات و مزایدات
 
 
 
 
 

جهت دسترسی به سامانه مناقصات و مزایدات به روز شده

>>اینجا<<

 

کلیک نمائید.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

مناقصه محدودیک مرحله ای خرید لیبل ،برچسب و بروشور

یک مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

22/07/1397

11:00

-

-

-

48

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

  خرید قطعات 60 دستگاه کامپیوتر 

عمومی

2مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

22/07/1397

10:00

سه شنبه

24/07/1397

10:00

47

 
 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

 تجدید اول مناقصه خرید ویال شیشه ای و پوکه آمپول 

عمومی

2مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

15/07/1397

10:00

سه شنبه

17/07/1397

10:00

46

 
 
 
 
 
 
 

 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

  مناقصه نگهداری فضای سبز

عموم

1مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

08/07/1397

12:00

-

-

-

45
 
 
 
 

 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

  مناقصه محدود خرید لیبل ، برچسب و بروشور

محدود

2مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

08/07/1397

11:00

سه شنبه

10/07/1397

11:00

44
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

  قرارداد خرید ویال شیشه ای و پوکه آمپول 

عمومی

2مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

سه شنبه

03/07/1397

10:00

یکشنبه

08/07/1397

10:00

43

 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

 قرارداد واگذاری فضای سبز 

عمومی

2مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

25/06/1397

10:00

دوشنبه

26/06/1397

10:00

42

 
 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

 مناقصه محدود خرید  کارتن 

محدود

2مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

11/06/1397

11:00

سه شنبه

13/06/1397

11:00

40

 
 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

تجدید اول مناقصه خرید لیبل ، بروشور و برچسب کارتن 

عمومی 2مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

11/06/1397

10:00

سه شنبه

13/06/1397

10:00

39

 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

مناقصه خرید لیبل ، بروشور و برچسب کارتن 

عمومی 2مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

28/05/1397

11:00

یک شنبه

04/06/1397

11:00

38

 
 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

مناقصه محدود طراحی،خرید تجهیزات ، ساخت ، تست و راه اندازی و تحویل فضاهای آزمایشگاهی به همراه فضاهای پشتیبانی ساختمان بروسلوز

محدود 2مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

28/05/1397

10:00

یک شنبه

04/06/1397

10:00

37

 
 
 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

تجدید اول مناقصه سرویس و نگهداری سردخانه

عمومی 2مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

21/05/1397

10:00

سه شنبه

23/05/1397

10:00

36

 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

خرید کارتن و جعبه

عمومی دومرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

14/05/1397

11:00

یکشنبه

21/05/1397

11:00

34

 
 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

تجدید اول واگذاری خدمات و پشتیبانی شعبه اراک

عمومی یک مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

14/05/1397

10:00

-

-

-

33

 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

انجام خدمات نگهداری، سرویس، تعمیرات ، تامین قطعات و اقلام 70 واحد سردخانه

عمومی دومرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

31/04/1397

10:00

چهارشنبه

03/05/1397

10:00

31

 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

انجام خدمات نگهداری، سرویس، تعمیرات ، تامین قطعات و اقلام 110 دستگاه فریزر 70- و 85- درجه سانتی گراد

عمومی دومرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

31/04/1397

11:00

چهارشنبه

03/05/1397

11:00

32

 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

حفاظت فیزیکی شعبه مرند

عمومی یک مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

دو شنبه

25/04/1397

15:00

-

-

-

30

 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

خدمات و پشتیبانی شعبه مرند

عمومی یک مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

دو شنبه

25/04/1397

14:00

-

-

-

29

 
 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

خدمات و پشتیبانی شعبه شیراز

عمومی یک مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

دو شنبه

25/04/1397

12:00

-

-

-

28

 
 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

حفاظت فیزیکی شعبه اهواز

عمومی یک مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

دو شنبه

25/04/1397

11:00

-

-

-

27

 
 
 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

خدمات و پشتیبانی شعبه اهواز

عمومی یک مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

دو شنبه

25/04/1397

10:00

-

-

-

26

 
 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

حفاظت فیزیکی کرمان

عمومی یک مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یک شنبه

24/04/1397

16:00

-

-

-

25

 
 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

خدمات و پشتیبانی کرمان

عمومی یک مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یک شنبه

24/04/1397

15:00

-

-

-

24

 
 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

حفاظت فیزیکی شعبه مشهد

عمومی یک مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یک شنبه

24/04/1397

14:00

-

-

-

23

 
 
 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

خدمات و پشتیبانی شعبه مشهد

عمومی یک مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یک شنبه

24/04/1397

12:00

-

-

-

22

 
 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

حفاظت فیزیکی شعبه اراک

عمومی یک مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یک شنبه

24/04/1397

11:00

-

-

-

21

 
 
 
 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

خدمات و پشتیبانی شعبه اراک

عمومی یک مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یک شنبه

24/04/1397

10:00

-

-

-

20

 
 
 
 
 

از مناقصه گران محترم خواهشمند است جهت شرکت  در این مناقصه  از سایت موسسه بازدید به عمل آورند. 

انتقال دیگ بخار به موتورخانه شمالی موسسه و انجام خدمات تکمیلی

"تهیه مصالح، نصب، تست و راه اندازی و مجموعه  مرتبط با آن

دانلود مدارک مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

انتقال دیگ بخار به موتورخانه شمالی موسسه و انجام خدمات تکمیلی

 

عمومی دو مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

سه شنبه

12/04/1397

10:00

یکشنبه

17/04/1397

10:00

19
 
 
 
 


قرارداد طراحی ،خرید تجهیزات و مصالح  ، ساخت ، تست ، راه اندازی و تحویل  فضاهاي تميز آزمايشگاهي Clean Room) همراه فضاهای پشتيبانی ساختمان تولید واکسن و آنتی ژن های بروسلوز

دانلود مدارک مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

 قرارداد طراحی ،خرید تجهیزات و مصالح  ، ساخت ، تست ، راه اندازی و تحویل  فضاهاي تميز آزمايشگاهي( Clean Room) به همراه فضاهای پشتيبانی ساختمان تولید واکسن و آنتی ژن های بروسلوز به روش EPC

 

عمومی دو مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

10/04/1397

11:00

چهارشنبه

13/04/1397

11:00

18
 
 
 
 
 
 

 

قرارداد سرويس، نگهداري و آزمون عملکرد هودها و لامينار فلوهاي موسسه رازی و شعب مربوطه

دانلود مدارک مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

 قرارداد سرويس، نگهداري و آزمون عملکرد هودها و لامينار فلوهاي موسسه رازی و شعب مربوطه

 

عمومی دو مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

10/04/1397

10:00

چهارشنبه

13/04/1397

10:00

17
 
 

 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

انجام خدمات نگهداری، سرویس، تعمیرات ، تامین قطعات و اقلام 70 واحد سردخانه

عمومی دومرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

31/04/1397

10:00

چهارشنبه

03/05/1397

10:00

31

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

خرید کارتن و جعبه

عمومی دومرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

14/05/1397

11:00

یکشنبه

21/05/1397

11:00

3

 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

تجدید اول مناقصه سرویس و نگهداری سردخانه

عمومی 2مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

21/05/1397

10:00

سه شنبه

23/05/1397

10:00

36

 
 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

 قرارداد واگذاری فضای سبز 

عمومی

2مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

25/06/1397

10:00

دوشنبه

26/06/1397

10:00

42

 

 

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

  مناقصه محدود خرید لیبل ، برچسب و بروشور

محدود

2مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

08/07/1397

11:00

سه شنبه

10/07/1397

11:00

44

دانلود مدارک  و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

آخرین مهلت دانلود اسناد از سامانه

مهلت تحویل پاکت

بازگشایی مرحله اول

بازگشایی مرحله دوم

شماره مناقصه

به صورت فیزیکی

از طریق سامانه

روز

تاریخ

ساعت

روز

تاریخ

ساعت

 تجدید اول مناقصه خرید ویال شیشه ای و پوکه آمپول 

عمومی

2مرحله ای

-

به صورت فیزیکی می باشد

 -

یکشنبه

15/07/1397

10:00

سه شنبه

17/07/1397

10:00

 
جستجو در مقالات
واژه (ها)  
دسته
تاریخ شروع   تقويم
تاریخ پایان   تقويم
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟